Standardreglement for danske lystbådehavne

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2002/9139